Cán Bộ & giảng viên

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên

Khoa CN May & TKTT hiện tại khoa có 39 cán bộ, giảng viên. 100% cán bộ, giảng viên có trình độ sau đại học. Trong đó, có 5 PGS. TS, 7 TS và 27 thạc sĩ.

100% Giảng viên trong khoa có khả năng giảng dạy lý thuyết và thực hành.

* Ảnh tập thể khoa Công nghệ May- TKTT

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viênBộ

Đội ngũ giáo viênĐội ngũ giáo viênĐội ngũ giáo viênĐội ngũ giáo viên