NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH : SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG DỆT MAY - KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG

Khoa CNM&TKTT - Trường ĐHCNHN đã tổ chức nghiệm thu giáo trình sinh thái và môi trường dệt may cấp đơn vị năm học 2020-2021.

NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH : SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG DỆT MAY - KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG

Tham dự buổi nghiệm thu cấp khoa gồm các thành viên của Hội đồng (PGS.TS Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐ, ThS. Đinh Mai Hương – Phản biện 1, ThS. Phạm Thị Quỳnh Hương – Phản biện 2, ThS. Nguyễn Thanh Tùng - UV, thư ký, ThS. Nguyễn Thị Hương Lý – Ủy viên), cùng các thầy cô trong nhóm biên soạn giáo trình (TS. Lưu Thị Tho – Chủ biên giáo trình và ThS. Nguyễn Trọng Tuấn – Thành viên biên soạn giáo trình).

Trong những năm gần đây, sinh thái và môi trường trong ngành dệt may ngày càng được quan tâm bởi các yêu cầu cấp thiết của sự phát triển bền vững. Bởi vậy, việc biên soạn giáo trình Sinh thái và môi trường dệt may nhằm phục vụ đào tạo kỹ sư, cử nhân ở trình độ đại học là rất cần thiết.

NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH : SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG DỆT MAY - KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG

Tại buổi nghiệm thu, nhóm biên soạn đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của giáo trình gồm 3 chương:

Chương 1. Tác động của sản xuất dệt may đến môi trường

Chương 2. Sinh thái dệt may

Chương 3. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp dệt may

Giáo trình đề cập tới các khái niệm cơ bản về môi trường, ô nhiễm môi trường và các tiêu chí đánh giá, các giải pháp chính bảo vệ môi trường, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001;Khái quát các quá trình sản xuất trong công nghiệp dệt may, tác động của sản xuất dệt may đến môi trường và sức khỏe con người; Khái niệm về sinh thái học, hệ sinh thái, cân bằng sinh thái, một số hệ sinh thái liên quan đến bảo vệ môi trường;Sinh thái học sản xuất, sinh thái học sử dụng, sinh thái học thải bỏ, các chất vi lượng có hại trên sản phẩm dệt may;Khái niệm về nhãn sinh thái, yêu cầu, nội dung về nhãn sinh thái, một số nhãn sinh thái dệt may tiêu biểu; Khái niệm về sản xuất sạch hơn, vai trò và lợi ích của sản xuất sạch hơn, các nhóm giải pháp sản xuất sạch hơn;Thực hiện và đánh giá sản xuất sạch hơn (6 bước và 18 nhiệm vụ); Áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất sản phẩm dệt may.

Các thầy cô trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chi tiết, cụ thể cho từng chương, từng nội dung của giáo trình, từ cách trình bày, bố cục, hình thức tới văn phong, thống nhất các ký kiệu giúp nhóm biên soạn hoàn thiện giáo trình để đạt kết quả tốt hơn.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá nội dung của giáo trình phong phú, đáp ứng mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần Sinh thái và môi trường dệt may. Giáo trình Sinh thái và môi trường dệt may sẽ là tài liệu tốt cho sinh viên trong học tập và bổ sung kiến thức cho cán bộ kỹ thuật, quản lý trong ngành dệt may. Giáo trình được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt và nhóm tác giả sẽ hoàn thiện giáo trình để tiếp tục nghiệm thu cấp Trường.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu giáo trình:

NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH : SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG DỆT MAY - KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANGNGHIỆM THU GIÁO TRÌNH : SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG DỆT MAY - KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANGNGHIỆM THU GIÁO TRÌNH : SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG DỆT MAY - KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANGNGHIỆM THU GIÁO TRÌNH : SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG DỆT MAY - KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANGNGHIỆM THU GIÁO TRÌNH : SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG DỆT MAY - KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANGNGHIỆM THU GIÁO TRÌNH : SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG DỆT MAY - KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANGNGHIỆM THU GIÁO TRÌNH : SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG DỆT MAY - KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANGTác giả : TS. Lưu Thị Tho

  • Thứ Năm, 15:17 19/08/2021

Tags: