Tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên nhóm 4 (GVHD : PGS.TS Nguyễn Thị Lệ )

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU DÀI VÀ ĐỘ XÒE VÁY ĐẾN ĐÁNH GIÁ

CỦA NGƯỜI DÙNGỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC

Sinh viên:

Nguyễn Thị Giang

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Bùi Thị Huệ

Lê Thị Nga

Nguyễn Thị Phương

Khoa:

Công nghệ May và TKTT

Người hướng dẫn:

PGS. TS. Nguyễn Thị Lệ

TÓM TẮT NỘI DUNG

Chiều dài, độ xòe và độ tiện nghi cử động của váy là những thông số quan trọng có ảnh hưởng lớn đến lựa chọn của người tiêu dùng, cần được quan tâm khi thiết kế và sản xuất. Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của chiều dài, độ xòe tới độ tiện nghi cử động và đánh giá của người dùng váy là cần thiết, nhằm dự báo xác suất người tiêu dùng chấp nhận sản phẩm.

Nghiên cứu đã thiết lập mô hình hồi qui Logistic nhằm dự báo xác suất chấp nhận sản phẩm váy xòe dựa trên chiều dài, độ xòe và độ tiện nghi cử động của sản phẩm. Độ tiện nghi cử động và đánh giá của người dùng được xácđịnh bằng phương pháp mặc thử tại khoa Công nghệ may và thiết kế Thời trang, trường đại học Công nghiệp Hà nội.

Kết quả cho thấy tồn tại mối quan hệ giữa chiều dài váy (DV) và độ tiện nghi cử động (TNCĐ) của mẫu váy xòe thực nghiệm. Độtiện nghi cử động (TNCĐ) có xu hướng tăng khi chiều dài váy tăng và giảm dần sau khi đạt được giá trị lớn nhất.

Chiều dài váy và độ tiện nghi cử động có mối quan hệ với xác suất “Thích” của mẫu váy xòe theo mô hình logistic:Logit(P) = -0,8552 – 0,0137*DV + 0,2667*TNCD

Xác xuất được người tiêu dùng “Thích” của mẫu váy xòe tăng lên khi độ tiện nghi cử động tăng và độ dài giảm. Khi chiều dài váy tăng 1cm và độ tiện nghi cử động tăng 1 điểm thì tỷ số khả dĩ “thích giảm và tăng tương ứng 1,36% và 30,56%.

Xác suất một mẫu váy bó được người dùng thử “Thích” được xác định bởi:

P^ = Exp(-0,8552 – 0,0137*DV + 0,2667*TNCD)/(1+ Exp(-0,8552 – 0,0137*DV + 0,2667*TNCD))

Quan hệ giữa xác suất “thích” thực tế và dự báo của mẫu thí nghiệm là tương quan tuyến tính với hệ số xác định R2= 0,937 với khác biệt không đáng kể.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Nguyễn Thị Lệ, Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài váy bó tới đánh giá của người dùng ứng dựng mô hình Logistic,Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 8/2017.
  2. Nguyễn Thị Lệ, Ảnh hưởng của thông số cấu trúc và cơ học khăn ướt dùng một lần tới đánh giá của người dùng thử, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Tr. 95-102, Số 6, 6/2015.
  3. D. R. Cox, E. J. Snell, 2nd edition, Analysis of Binary Data, Chapman & Hall, 1989.
  4. J. Fan, W. Yu and L. Hunter: Clothing appearance and fit: Science and Technology, Woodhead publishing limited, Cambridge England, 2004.
  5. Guowen Song, Improving Comfort in Clothing, Woodhead Publishing, 2011.
  6. David Hosmer, Applied Logistic Regression, third edition, Wiley, 2013.
  7. Le Nguyen Thi, Thuy Hong Dang Thi, Effect of fabric structure and mechanical properties on the comfort of free movement of narrow skirts,Journal of Science and Technology, ISSN 0868-3948, No. 83A, 2011.
  8. Sang-Song Lai, Objective Evaluation for the Comfort of Free Movement of a Narrow Skirt,Clothing and Textiles Research Journal, 20; 45, 2002.

Biên tập : Lưu Thị Tho

  • Thứ Bảy, 14:55 13/07/2019

Tags: